Informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol, včetně školních družin, podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základních školách. Od 12. 10. 2020 probíhá distanční výuka žáků 8. a 9. ročníku. Žáci těchto tříd se budou podle avizovaného rozvrhu řídit do konce tohoto týdne, t.j. do 16. 10. 2020. Žákům nižších ročníků budou zadávány úkoly od středy 14. 10. 2020, resp. čtvrtka 15. 10. 2020 prostřednictvím webových stránek školy (platí pro 1. - 4. ročník) nebo aplikace MS TEAMS (platí pro 5. - 7. ročník). V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat on-line výuka v 6. - 9. ročníku dle nového rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých tříd. Pokud dojde k situaci, že je naplánována on-line výuka sourozenců z různých tříd na stejný den a čas, kontaktujte prosím příslušné vyučující a zažádejte si o nový termím. Připomínám dále, že účast na on-line výuce je povinná. Pokud se jí žák nebude moci účastnit, jsou zákonní zástupci povinni žáka omluvit. V době konzultací mohou učitelé sami oslovavat žáky. Provoz školní jídelny Provoz ŠJ je nepřerušen. Upozorňujeme zákonné zástupce, aby dětem, které nebudou odebírat obědy, stravování odhlásili (nejpozději do 14. 10. 2020 7,30 hod.). Stravné za neodhlášené obědy se nevrací. Obědy budou dětem vydávány do jídlonosičů od 12 do 13,30 hod. Děti si budou chodit pro obědy k výdejovému okénku. Cena obědu je obvyklá, resp. dotovaná státem (viz Vnitřní řád ŠJ). UVOLNĚNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Žáci školy mohou po dobu distanční výuky zdarma používat výukové programy na www.didakta.cz. Podmínkou je stažení aplikace do PC. Přístupové PIN mají děti zapsané v ŽK. V příloze najdete, které výukové programy mají děti k dispozici. Zde najdete rady, jak postupovat v případě, že máte problém s instalací. http://www.silcom-multimedia.cz/podpora/?didakta=0#didakta-id0

Krizové ošetřovné na podzim 2020

https://www.mpsv.cz/osetrovne 8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující: Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021. Poslední aktualizace: 12. 10. 2020

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky,
         
učitel/ka anglického jazyka,
         vychovatel/ka školní družiny
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz

www.nntb.cz/s/euzmf 


 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol