1. Název

Základní škola Lomnice, okres Sokolov

Školní 234

356 01 Lomnice

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatel: Obec Lomnice

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

•  Základní škola

•  Školní jídelna

•  Školní družina

4. Kontaktní spojení

Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01

IČO: 75 006 936

Úřední hodiny vedení školy: 7:30 – 12.00 a 12:30 - 14:00    

Datová schránka: 86tmpgj

Způsob doručování písemností:

 • do schránky (na budově 2. stupně základní školy)
 • elektronicky (e-mail: info@lomnicezs.cz; datová schránka: 86tmpgj)
 • osobně v kanceláři vedení školy nebo vedoucí školní jídelny)

Telefon: 352 600 231, 773 087 860

Ředitelka školy: Mgr. Eva Kubíčková

telefon: 736 514 043, e-mail: info@lomnicezs.cz

Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Dana Malenická

telefon: 773 622 880, e-mail: info@lomnicezs.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Stanislav Novák

telefon: 606 070 185, e-mail: poverenec@gmail.com

Výchovný poradce: Mgr. Eva Kubíčková, e-mail: kubickova.eva@lomnicezs.cz

Metodik prevence: Mgr. Michaela Pomichalová, e-mail:  pomichalova.michaela@lomnicezs.cz(t.č. rodičovská dovolená), zastupuje Eva Ličková, e-mail: lickova.eva@lomnicezs.cz

Koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Malenická, e-mail: malenicka.dana@lomnicezs.cz

Koordinátor EVVO: Mgr. Jitka Pugnerová, e-mail: pugnerova.jitka@lomnicezs.cz

Koordinátor - Metodik ICT: Mgr. Dana Malenická, e-mail: malenicka.dana@lomnicezs.cz

Koordinátor pro sport: Mgr. Helena Matuchová, e-mail: matuchova.helena@lomnicezs.cz

Webmaster: samsula.pavel@lomnicezs.cz; malenicka.dana@lomnicezs.cz

Školní jídelna

Úřední hodiny: 7:30 – 12.00 a 12:30 - 14:30

Telefon: 352 623 063, 731 013 652

Administrativní pracovnice školy a vedoucí školní jídelny: Marie Baumannová, e-mail:  baumannova.marie@lomnicezs.cz

Školní družina

Úřední hodiny: 5:50 – 7.50 a 11:30 - 16:30

Telefon: 732 797 010

Vedoucí školní družiny: Jitka Denglerová

telefon: 732 797 010, denglerova.jitka@lomnicezs.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Lomnice

Školní 234

356 01 Lomnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s poštovní adresou organizace. 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny vedení školy: 7:30 – 12.00 a 12:30 - 14:00    

Úřední hodiny školní jídelny: 7:30 – 12.00 a 12:30 - 14:30

Úřední hodiny školní družiny: 5:50 – 7.50 a 11:30 - 16:30

4.4 Telefonní čísla

Základní škola

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Kubíčková: telefon: +420 736 514 043

Zástupkyně ŘŠ:

Mgr. Dana Malenická, telefon: +420 773 622 880

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Stanislav Novák, telefon: +420 606 070 185

Sborovna 2. st.:

telefon: +420 773 087 860

Školička:

telefon: +420 777 925 064

Budova s hodinami:

telefon: +420 774 415 708

Školní jídelna

Marie Baumannová:

telefon: 352 623 063, +420 731 013 652

Školní družina

Jitka Denglerová:

telefon: +420 732 797 010

4.5 Adresa internetových stránek

www.lomnicezs.cz

4.6 Adresa podatelny

Níže uvedená adresa slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.

Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@lomnicezs.cz

4.8 Datová schránka

 ID datové schránky: 86tmpgj

5. Případné platby lze poukázat

Škola: 862 703 359 / 0800   (Česká spořitelna a.s.)

Jídelna: 182 – 862 703 359 / 0800   (Česká spořitelna a.s.)

6. IČO

75 00 69 36

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 1. Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
 2. Evidence žáků (školní matrika)
 3. Doklady o přijímání dětí, žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
 5. Školní vzdělávací program pro školní družinu
 6. Výroční zprávy o činnosti školy
 7. Školní řád a vnitřní řády
 8. Vnitřní řád školní družiny
 9. Vnitřní řád školní jídelny
 10. Rozvrhy vyučovacích hodin
 11. Provozní řád
 12. Spisový a skartační řád
 13. Rozpočet
 14. Zřizovací listina
 15. Záznamy z pedagogických rad
 16. Kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků
 17. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy
 18. Personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence
 19. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 20. Směrnice k řídící kontrole
 21. Dokumentace v oblasti BOZP
 22. Dokumentace v oblasti požární ochrany
 23. Směrnice v oblasti účetnictví - rozpočet a pravidla čerpání FKSP, inventarizace, oběh účetních dokladů, evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení a úbytek zásob, odpisový plán, účetní knihy a sestavy
 24. Organizační řád
 25. Plán výchovně vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku
 26. Strategie prevence rizikových projevů chování
 27. Koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě v úředních hodinách u ředitelky školy.

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedených odkazech:

 1. Zpráva ČŠI http://lomnicezs.cz/clanek/zprava-csi-2016
 2. Školní řád a pravidla hodnocení   https://lomnicezs.cz/skola/dokumenty-skoly/skolni-rad
 3. Výroční zpráva o činnosti školy https://lomnicezs.cz/clanek/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-ve-skolnim-roce-2021-2022
 4. Výroční zpráva o poskytování informací https://lomnicezs.cz/clanek/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-2023
 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání http://lomnicezs.cz/clanek/skolni-vzdelavaci-program
 6. Školní vzdělávací program pro školní družinu http://lomnicezs.cz/clanek/skolni-vzdelavaci-program-pro-skolni-druzinu
 7. Preventivní program http://lomnicezs.cz/clanek/preventivni-program-zs-lomnice-2021-2022
 8. Jak postupovat při úrazu žáka http://lomnicezs.cz/clanek/jak-postupovat-pri-urazu-zaka
 9. Co dělat, když... (popisy postupů, návod na řešení životních situací) http://lomnicezs.cz/skola/dokumenty-skoly/co-delat-kdyz

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 https://lomnicezs.cz/clanek/strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-obdobi-2025-2026

Schválený souhrnný rozpočet na rok 2024 https://lomnicezs.cz/clanek/schvaleny-souhrnny-rozpocet-na-rok-2024

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

 • osobně či písemně v ředitelně školy nebo u vedoucí školní jídelny
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na info@lomnicezs.cz

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese školy: Základní škola Lomnice, Školní 234, 356 01 Lomnice, a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě; dále datovou schránkou či elektronickým podáním na info@lomnicezs.cz.

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů):

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 163/2018 Sb.
 • Vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy. Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace:

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou půl hodinu 80,- Kč.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.

Úhrady jsou vybírány v pokladně školy v hotovosti (budova školní jídelny), žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. Částku lze uhradit i bezhotovostním převodem na účet školy: 862 703 359 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. https://lomnicezs.cz/clanek/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-2023

15. Formuláře

Organizace používá následující formuláře:

 1. žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole – přijetí do 1. třídy
 2. žádost o odklad povinné školní docházky
 3. žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole - přestup z jiné školy http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-prijeti-ke-vzdelavani
 4. žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu tělesná výchova http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-uvolneni-z-vyucovaciho-predmetu-tv
 5. žádost o mimořádné uvolnění v průběhu školního roku (volno) http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-uvolneni-zakazakyne-z-vyucovani
 6. žádost o plán pedagogické podpory http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-plan-pedagogicke-podpory
 7. žádost o individuální vzdělávací plán http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-individualni-vzdelavaci-plan
 8. přihláška ke školnímu stravování http://lomnicezs.cz/clanek/prihlaska-ke-skolnimu-stravovani
 9. potvrzení o účasti na škole v přírodě http://lomnicezs.cz/clanek/potvrzeni-ucasti-na-svp
 10. žádost o podávání medikace http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-podavani-medikace
 11. posudek o bolestném http://lomnicezs.cz/clanek/jak-postupovat-pri-urazu-zaka
 12. žádost o náhradu škody na zdraví http://lomnicezs.cz/clanek/jak-postupovat-pri-urazu-zaka
 13. žádost o úhradu věci http://lomnicezs.cz/clanek/jak-postupovat-pri-urazu-zaka

Uvedené formuláře jsou též k dispozici v písemné podobě v ředitelně školy.