Co dělat, když...

1. …chci své dítě přihlásit do školy

·         žák, který přechází z jiné školy - osobně dítě přihlásit, podat písemnou žádost ředitelce školy (v sekci FORMULÁŘE - ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ)   s  podpisy obou zákonných zástupců http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-prijeti-ke-vzdelavani

·         zápis do prvního ročníku - dostavit se s dítětem k zápisu, s sebou si přinést občanský průkaz a rodný list dítěte; v případě, že se nemůžete dostavit  v daném termínu, domluvit si s vedením školy náhradní termín (přihláška k Zápisu v sekci FORMULÁŘE - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY + ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-prijeti-do-1-tridy  a http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-odklad-skolni-dochazky)

2. …se žák neúčastní vyučování z důvodů předem známých - požádat o jeho uvolnění třídní učitelku, uvolnění delší než 3 dny adresovat vedení školy (v sekci FORMULÁŘE - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ Z VYUČOVÁNÍ) http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-uvolneni-zakazakyne-z-vyucovani

3. … se žák nemůže zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů (nemoc) - nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (osobně nebo telefonicky); po návratu do školy napsat důvod nepřítomnosti do omluvného listu v žákovské knížce, žák jej odevzdá ke kontrole třídní učitelce ihned po návratu.

4. … žák nemůže za zdravotních důvodů cvičit – podat ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění z tělesné výchovy; k žádosti přiložit doporučující lékařskou zprávu vystavenou lékařem pro děti a dorost nebo odborným lékařem; ve zprávě musí být uvedena doba, po kterou žák nesmí cvičit; pokud má žák tělesnou výchovu poslední hodinu, mohou rodiče požádat o úpravu rozvrhu žáka (v sekci FORMULÁŘE - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TV) http://lomnicezs.cz/clanek/zadost-o-uvolneni-z-vyucovaciho-predmetu-tv

5. … chci být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání nebo o chování žáka mimo termín třídních schůzek – využít konzultačních hodin třídního učitele nebo učitele předmětu, event. si s ním domluvit mimořádnou schůzku

6. …se domnívám, že má mé dítě problémy s výukou - využít konzultačních hodin třídního učitele nebo učitele předmětu, event. si s ním domluvit mimořádnou schůzku

7. …jsem navštívil s dítětem pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo speciální pedagogické centrum (SPC) a chci projednat informace z vyšetření - domluvit si schůzku s třídním učitelem nebo výchovnou poradkyní školy

8. … se mému dítěti stal ve škole úraz a požaduji jeho odškodnění - předat žádost o odškodnění (v sekci FORMULÁŘE - JAK POSTUPOVAT PŘI ÚRAZU ŽÁKA) osobně, poštou nebo prostřednictvím dítěte škole http://lomnicezs.cz/clanek/jak-postupovat-pri-urazu-zaka

9. …mám podezření, že je mému dítěti spolužáky ubližováno, nebo že je ubližováno jiným dětem - využít konzultačních hodin třídního učitele nebo metodika prevence, event. si domluvit písemně, telefonicky nebo prostřednictvím dítěte mimořádnou schůzku, popř. využít SCHRÁNKY DŮVĚRY

11. … bylo mému dítěti mimo školu ublíženo (psychicky, fyzicky) – obrátit se na Policii ČR

12. …potřebuji získat informace o přijímacím řízení na střední školy - domluvit si písemně, telefonicky nebo prostřednictvím dítěte schůzku s učitelem předmětu volba povolání nebo s výchovným poradcem

13. …mám podezření, že mé dítě užívá návykové látky - domluvit si písemně, telefonicky nebo prostřednictvím dítěte schůzku s metodikem prevence

14. …chci své dítě odhlásit ze školy – osobně, telefonicky či mailem dítě odhlásit